G2B 업종분류 >> 경찰 개찰결과오늘의 개찰결과: 1
[1164] 시설경비업 1 [1165] 호송경비업 0 [1166] 신변보호업 0 [1167] 기계경비업 0
[1168] 특수경비업 0 [1515] 견인대행업지정 0 [2701] 교통안전교육기관 0 [2702] 자동차운전학원 0
[2703] 자동차운전전문학원 0 [2705] 사행기구제조업 0 [2706] 사행기구판매업 0 [2708] 총포의 개조·수리업 0
[2709] 화약류의 변형·가공업 0 [2714] 복표발행업 0 [2715] 현상업 0 [2716] 회전판돌리기업 0
[2717] 추첨업 0 [2718] 경품업 0 [2725] 클레이사격장(트랩) 0 [2726] 클레이사격장(스키트) 0
[2727] 라이플사격장(복도식) 0 [2728] 라이플사격장(격벽식) 0 [2729] 라이플사격장(자연식) 0 [2730] 권총사격장(복도식) 0
[2731] 권총사격장(격벽식) 0 [2732] 권총사격장(실내) 0 [2733] 권총사격장(자연식) 0 [2734] 공기총사격장(복도식) 0
[2735] 공기총사격장(격벽식) 0 [2736] 공기총사격장(실내) 0 [2737] 공기총사격장(자연식) 0 [2738] 석궁사격장(실내) 0
[2739] 석궁사격장(실외) 0 [2740] 화약류저장소(1급저장소) 0 [2742] 화약류저장소(3급저장소) 0 [2743] 화약류저장소(수중저장소) 0
[2744] 화약류저장소(실탄저장소) 0 [2745] 화약류저장소(꽃불류저장소) 0 [2746] 화약류저장소(장난감용꽃불류저장소) 0 [2747] 화약류저장소(도화선저장소) 0
[2748] 화약류저장소(간이저장소) 0 [2749] 범죄피해자지원법인 0 [2750] 종합사격장 0 [2751] 총포제조업 0
[2752] 화약류제조업 0 [2753] 도검제조업 0 [2754] 분사기제조업 0 [2755] 전기충격기제조업 0
[2756] 석궁제조업 0 [2757] 총포판매업 0 [2758] 도검판매업 0 [2759] 화약류판매업 0
[2760] 분사기판매업 0 [2761] 전자충격기판매업 0 [2762] 석궁판매업 0 [2763] 모의총포제조업 0